Если Вы хотите обратиться в департамент корпоративного регулирования и контроля с сообщением о коррупционном поведении кого-либо из работников нашей компании, нарушении им правил деловой этики, политик и процедур Компании, то Вы можете позвонить по телефону

+7 (921) 951-15-26
или заполнить электронную форму ниже:
Обращения на Горячую линию могут быть анонимными. Пожалуйста, имейте в виду, что обработка Ваших анонимных обращений ограничивает наши возможности по их тщательной проверке. В этой связи мы призываем Вас при обращении на Горячую линию указывать конкретную информацию, включая Ваше имя. Мы гарантируем конфиденциальность Вашего обращения
Ваше имя:
Ваши контактные данные:
Опишите обстоятельства обращения:
Подтверждающие документы:
pdf, jpeg, png, tif, doc размером суммарно до 5 МБ
* — поля обязательные для заполнения

Ersättning

Riktlinjer avseende ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman den 27 april 2018 fastställde följande riktlinjer avseende ersättning till ledande befattningshavare.

Dessa riktlinjer avser ersättning och andra anställningsvillkor för Ferronordics ledning. Riktlinjerna gäller för anställningsavtal som ingås efter att riktlinjerna godkänts av bolagsstämman och för ändringar i befintliga anställningsavtal som görs därefter.

Grundläggande principer

Ersättning till ledningen skall baseras på gällande marknadsvillkor på de marknader inom vilka Ferronordic verkar och den miljö inom vilken den individuelle ledningspersonen arbetar. Ersättning skall dessutom vara konkurrenskraftig för att möjliggöra för Ferronordic att attrahera och behålla kompetenta ledande befattningshavare.

Fasta ersättningar

Fasta ersättningar fastställs individuellt baserat på de kriterier som angetts ovan, samt den enskilde befattningshavarens ansvarsområde och prestation. Ledande befattningshavare bosatta i utlandet med lön i rubel kan få sin fasta ersättning justerad för att reflektera valutakursförändringar.

Rörliga ersättningar

Ledningen kan erhålla rörlig ersättning utöver den fasta ersättningen. Rörlig ersättning skall betalas vid uppfyllande av förutbestämda och mätbara prestationskriterier, i första hand baserat på utvecklingen för hela koncernen och/eller utvecklingen för den del av koncernens verksamhet för vilken personen i fråga är ansvarig. Såvitt avser verkställande direktören får den rörliga ersättningen uppgå till högst 100% av den fasta ersättningen. Såvitt avser övriga ledande befattningshavare får den rörliga ersättningen uppgå till högst 50%. Undantag får göras för ledande befattningshavare vars arbetsuppgifter till övervägande del består av försäljning, för vilka den rörliga ersättningen får uppgå gå till högst 200% av den fasta ersättning.

Andra förmåner

Ledningen har rätt till sedvanliga icke-monetära förmåner, såsom tjänstebilar och sjukvårdsförsäkring. Förutom dessa förmåner kan även företagsbostäder och andra förmåner erbjudas i enskilda fall såsom ersättning för bostad och skola för utlandsboende befattningshavare.

Pensionsersättningar

Förutom de pensionsförmåner som ledningen har rätt till enligt lag får ledande befattningspersoner erbjudas pensionsförmåner som är konkurrenskraftiga i det land där personen i fråga är eller har varit bosatt eller till vilket personen har en väsentlig anknytning. Pensionsplaner skall vara premiebaserade utan garanterad pensionsnivå.

Avgångsvederlag

Avgångsvederlag skall inte överstiga 12 månader.

Styrelsens beredning av och beslutsfattande i samband med ärenden som gäller

ledningens löner och andra anställningsvillkor

Ersättningsutskottet ansvarar för att:

  1. bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för ledningen,
  2. uppfölja och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för ledningen,
  3. uppfölja och utvärdera tillämpningen av dessa riktlinjer, samt 
  4. uppfölja och utvärdera gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i koncernen.

Ersättningsutskottet bereder och styrelsen beslutar om:

  1. verkställande direktörens lön och andra anställningsvillkor, och 
  2. principer för ersättning (inklusive pension och avgångsvederlag) till ledningen i övrigt.

Ersättningsutskottet har dessutom ansvaret för att granska och inför styrelsen föreslå de aktiesanknutna incitamentprogram som skall beslutas av bolagsstämman.

Rätt att besluta om avvikelser från dessa riktlinjer

Styrelsen får frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Tidigare beslutade ersättningar som inte förfallit till betalning vid årsstämmans prövning av förslaget till riktlinjer

Redan beslutade ersättningar till ledningen som inte har förfallit vid årsstämman 2018 faller inom ramen för riktlinjerna.

close