Если Вы хотите обратиться в департамент корпоративного регулирования и контроля с сообщением о коррупционном поведении кого-либо из работников нашей компании, нарушении им правил деловой этики, политик и процедур Компании, то Вы можете позвонить по телефону

+7 (921) 951-15-26
или заполнить электронную форму ниже:
Обращения на Горячую линию могут быть анонимными. Пожалуйста, имейте в виду, что обработка Ваших анонимных обращений ограничивает наши возможности по их тщательной проверке. В этой связи мы призываем Вас при обращении на Горячую линию указывать конкретную информацию, включая Ваше имя. Мы гарантируем конфиденциальность Вашего обращения
Ваше имя:
Ваши контактные данные:
Опишите обстоятельства обращения:
Подтверждающие документы:
pdf, jpeg, png, tif, doc размером суммарно до 5 МБ
* — поля обязательные для заполнения

Pressmeddelanden

Pressmeddelande Ferronordic Machines AB Delårsrapport Januari-Mars 2016

19 maj 2016

Pressmeddelande

Stockholm den 19 maj 2016

Ferronordic Machines AB (publ)
Delårsrapport Januari - Mars 2016

STARKT KVARTAL TROTS FORTSATT FALLANDE MARKNAD

·       Nettoomsättningen ökade med 23 % (43 % i rubel) till 309,6 MSEK (252,4 MSEK)

·       Rörelseresultatet uppgick till 17,1 MSEK (-12,4 MSEK)

·       Rörelsemarginalen uppgick till 5,5 % (-4,9 %)

·       EBITDA ökade till 26,6 MSEK (7,3 MSEK)

·       Resultat efter skatt ökade till 14,3 MSEK (-11,0 MSEK)

·       Resultat per stamaktie uppgick till 0,18 SEK (-2,35 SEK)

·       Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 43,1 MSEK (29,6 MSEK)

 

MSEK

Första kvartalet

2016

Första kvartalet

2015

Nettoomsättning

309,6

252,4

EBITDA

26,6

7,3

Rörelseresultat

17,1

(12,4)

Resultat efter skatt

14,3

(11,0)

 

 

 

Nettoskuld / (Nettokassa)

(131,0)

81,1

Nettoskuld / EBITDA

(0,9x)

0,5x

 

KOMMENTARER AV LARS CORNELIUSSON, VD:

·       Nedgången i den ryska ekonomin fortsatte under första kvartalet. BNP minskade med 1.2 % jämfört samma period förra året. Marknaden för nya anläggningsmaskiner fortsatte också sin kräftgång och noterade en minskning med över 20 % jämfört med en redan mycket låg nivå 2015. Jämfört med samma period för två år sedan är totalmarknaden ned 80 % och befinner sig på den lägsta nivån som noterats sedan relativt säker marknadsstatistik infördes 2004.  

·       Trots detta blev första kvartalet 2016 det mest lönsamma första kvartalet sedan bolaget grundades i 2010. Detta åstadkoms trots en omsättning om endast 310 MSEK, jämfört med en omsättning på cirka 500 MSEK under samma period 2012 till 2014. Den stärkta lönsamheten var ett resultat av hårt arbete i hela bolaget – med ökad eftermarknadsförsäljning, väl genomförd prisrealisation på begagnade och nya maskiner, lägre kostnader, minskad lagerbindning och med en mycket stark nettokassaposition som följd.

·       Under kvartalet noterade vi ett positivt resultat per stamaktie, vilket beräknas efter utdelning på preferensaktier. Jag är mycket nöjd över detta resultat med tanke på nuvarande svåra marknadsläge.

·       Trots minskningen av totalmarknaden ökade vår egen försäljning av nya maskiner med nästan 50 % mätt i enheter och vi fortsatte således att vinna marknadsandelar.

·       Kassaflödet från den löpande verksamheten under kvartalet uppgick till 43 MSEK, vilket bidrog till en än starkare nettokassaposition än tre månader tidigare. Under slutet av året kommer vi dock troligen se ett mer utmanande kassaflöde eftersom vi nu behöver öka vårt varulager.

·       Trots det starka första kvartalet har vi tydliga utmaningar framför oss, och resten av året kommer troligtvis att bli än mer krävande. Det finns ännu inga tydliga tecken på att den ryska ekonomin eller vår marknad skulle förbättras på kort sikt. Dessutom har rubeln stärkts nyligen. Då många av våra konkurrenter köper varor i hårdvaluta kommer detta att försämra vår konkurrenskraft framöver. Detta i en redan mycket hårt pressad marknad med ansträngd prisbild. Vi kommer sannolikt även behöva bemöta tryck på våra marginaler under resten av året.

·       I april meddelades att styrelsens förslag till årsstämman är att ingen utdelning ska betalas på preferensaktierna för närvarande. Detta innebär inte att utdelningen på preferensaktierna blivit inställd. Intentionen är att utdelningen ska betalas. Men under ett år som detta, med den ryska marknaden i fortsatt fall, vore det oförsiktigt att fatta beslut redan i maj att betala utdelningar i oktober 2016 och april 2017. Om den finansiella ställningen medger kommer styrelsen, på samma sätt som förra året, att kalla till en extra bolagsstämma i oktober 2016 och/eller i april 2017 där beslut om vinstutdelning kan fattas.

Om Ferronordic Machines

Ferronordic Machines är den auktoriserade återförsäljaren för Volvo Construction Equipment och Terex Trucks i Ryssland. Bolaget påbörjade sin verksamhet i juni 2010 och har sedan dess expanderat snabbt över hela Ryssland och är idag väletablerat i samtliga federala distrikt med ungefär 65 anläggningar och nästan 700 anställda. Utöver att distribuera anläggningsmaskiner och leverera eftermarknadssupport för Volvo CE har bolaget även utsetts till eftermarknadsåterförsäljare för Volvo och Renault Trucks och återförsäljare för Volvo Penta i vissa delar av Ryssland. Bolaget har även kontrakterat vissa andra högkvalitativa varumärken, såsom Logset och flera tillbehörstillverkare. Ferronordic Machines vision är att betraktas som det ledande service- och försäljningsföretaget på CIS-marknaderna. Ferronordic Machines preferensaktier är listade på NASDAQ OMX First North Premier. Bolaget har utsett Avanza Bank AB som sin Certified Advisor.

http://www.ferronordic.ru

 

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Blomqvist, Finans- och ekonomidirektör samt IR-ansvarig, Tel: +46 8 5090 7280, eller e-post: pr@ferronordic.ru

Presentation av delårsrapporten

En presentation av denna rapport kommer hållas via telefon den 20 maj 2016, kl. 09:30 CET.

Presentationen kommer finnas tillgänglig på bolagets webbplats före mötet. För att ansluta till presentationen, vänligen ring in senast fem minuter innan avsatt tid.

Telefonnummer:

  • Sverige (avgift): 08 5059 6306
  • Sverige (utan avgift): 0200 899 908
  • UK (avgift): 0203 139 4830
  • UK (utan avgift): 0808 237 0030
  • Ryssland (avgift): 049 564 693 04
  • Ryssland (utan avgift): 810 800 2136 5011

Deltagarkod: 76112647#

Ferronordic Machines offentliggör information i denna delårsrapport i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 maj 2016, 11:30 CET. 

PDF

Övriga pressmeddelanden
close