Если Вы хотите обратиться в департамент корпоративного регулирования и контроля с сообщением о коррупционном поведении кого-либо из работников нашей компании, нарушении им правил деловой этики, политик и процедур Компании, то Вы можете позвонить по телефону

+7 (921) 951-15-26
или заполнить электронную форму ниже:
Обращения на Горячую линию могут быть анонимными. Пожалуйста, имейте в виду, что обработка Ваших анонимных обращений ограничивает наши возможности по их тщательной проверке. В этой связи мы призываем Вас при обращении на Горячую линию указывать конкретную информацию, включая Ваше имя. Мы гарантируем конфиденциальность Вашего обращения
Ваше имя:
Ваши контактные данные:
Опишите обстоятельства обращения:
Подтверждающие документы:
pdf, jpeg, png, tif, doc размером суммарно до 5 МБ
* — поля обязательные для заполнения

Pressmeddelanden

Pressmeddelande Delårsrapport Januari-Mars 2017

19 maj 2017

Pressmeddelande

Stockholm den 19 maj 2017

Ferronordic Machines AB (publ)
Delårsrapport januari – mars 2017 och uppdaterade finansiella mål

STARKASTE FÖRSTA KVARTALET NÅGONSIN

FÖRSTA KVARTALET 2017

 • Nettoomsättningen ökade 78% (33% ökning i rubel) till 550 MSEK (310 MSEK)
 • Rörelseresultatet ökade till 37 MSEK (17 MSEK)
 • Rörelsemarginalen uppgick till 6,8% (5,5%).
 • EBITDA uppgick till 45 MSEK (27 MSEK)
 • Resultatet efter skatt uppgick till 30 MSEK (14 MSEK)
 • Resultatet per stamaktie uppgick till 1,60 SEK (0,18 SEK)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 37 MSEK (43 MSEK)

 

 MSEK

2017
Första kvartalet

2016
Första kvartalet

Nettoomsättning

550

310

EBITDA

45

27

Rörelseresultat

37

17

Resultat efter skatt

30

14

 

 

 

Nettoskuld / (Nettokassa)

(216)

(131)

 

KOMMENTARER AV LARS CORNELIUSSON, VD OCH KONCERNCHEF:

 • Den återhämtning av marknaden som noterades i Ryssland under slutet av 2016 fortsatte under första kvartalet 2017. Jämförelsedata mot förra årets första kvartal visar en ökning i antal sålda enheter med över 90%.
 • Till följd av ökad efterfrågan och resultatet av de effektiviseringsåtgärder vi vidtog under den ekonomiska nedgången noterade vi vårt starkaste första kvartal någonsin. Jämfört med första kvartalet föregående år (som då var vårt starkaste första kvartal hittills) ökade omsättningen med 78% och såväl rörelseresultat som resultat efter skatt mer än fördubblades. Även om denna exceptionella tillväxt troligtvis inte kommer hålla i sig under året tror jag ändå vi kommer få se fortsatt lönsam tillväxt då marknaden fortsätter att återhämta sig och vår organisation anpassar sig till den ökade efterfrågan.
 • Styrelsen har beslutat att påbörja processen att utvärdera en eventuell notering av bolagets stamaktier på Nasdaq Stockholm. En notering av stamaktierna skulle ge bolaget ökad tillgång till kapitalmarknaden för att stödja bolagets fortsatta expansion och samtidigt möjliggöra för preferensaktieägare att konvertera sina preferensaktier till stamaktier.
 • Jag vill även ta tillfället i akt att uttrycka min tacksamhet till Per-Olof Eriksson och Kristian Terling för deras insatser för bolaget under deras tid i styrelsen. Per-Olof har lett styrelsens arbete sedan bolaget grundades 2010 och har sannerligen bidragit till bolagets framgång. Samtidigt är jag glad över nomineringarna av Staffan Jufors som ny styrelseordförande och Annette Brodin Rampe som ny styrelseledamot. Jag är övertygad om att deras respektive erfarenheter kommer vara till verklig nytta för bolaget framöver.

 

Finansiella mål

Styrelsen har idag beslutat att uppdatera bolagets finansiella mål enligt följande:

 

 • Fördubblad omsättning från 2016 till 2020
 • EBIT-marginal om 6-8%
 • Nettoskuldsättning i förhållande till EBITDA om 0–2 ggr (över en konjunkturcykel)

 

Målet om täckningsgrad från eftermarknaden om minst 1,0 ggr är numera ett strategiskt mål.

Presentation av rapporten

En telefonpresentation av denna rapport kommer hållas den 22 maj kl. 09:30 (CET). Presentationen kommer finnas tillgänglig på bolagets webbplats före mötet. För att ansluta till presentationen, vänligen ring in senast fem minuter före utsatt tid.

Telefonnummer:

 • Sverige (avgift): 08 5059 6306
 • Sverige (utan avgift): 0200 899 908
 • Storbritannien (avgift): 0203 139 4830
 • Storbritannien (utan avgift): 0808 237 0030
 • Ryssland (avgift): 049 564 693 04
 • Ryssland (utan avgift): 810 800 2136 5011

Deltagarkod: 60400999#

 

Om Ferronordic

Ferronordic är den auktoriserade återförsäljaren för Volvo Construction Equipment och Terex Trucks i Ryssland. Bolaget är även officiell återförsäljare för Dressta och Rottne i Ryssland. I vissa delar av Ryssland har Ferronordic även utsetts till eftermarknadsåterförsäljare för Volvo och Renault Trucks. Ferronordic påbörjade sin verksamhet 2010 och har därefter expanderat i snabb takt över Ryssland. Bolaget är väl etablerat i samtliga federala distrikt med cirka 70 anläggningar och nästan 800 anställda. Ferronordics vision är att betraktas som det ledande service- och försäljningsföretaget på CIS-marknaderna. Preferensaktierna i Ferronordic Machines AB är noterade på Nasdaq First North Premier. Bolaget har utsett Avanza Bank AB som Certified Adviser.

www.ferronordic.ru

 

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Blomqvist, Finans- och ekonomidirektör samt IR-ansvarig, Tel: +46 8 5090 7280, eller e-post: anders.blomqvist@ferronordic.ru

Denna information är sådan information som Ferronordic Machines AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 maj 2017, kl 11:00.

PDF

Övriga pressmeddelanden
close