Если Вы хотите обратиться в департамент корпоративного регулирования и контроля с сообщением о коррупционном поведении кого-либо из работников нашей компании, нарушении им правил деловой этики, политик и процедур Компании, то Вы можете позвонить по телефону

+7 (921) 951-15-26
или заполнить электронную форму ниже:
Обращения на Горячую линию могут быть анонимными. Пожалуйста, имейте в виду, что обработка Ваших анонимных обращений ограничивает наши возможности по их тщательной проверке. В этой связи мы призываем Вас при обращении на Горячую линию указывать конкретную информацию, включая Ваше имя. Мы гарантируем конфиденциальность Вашего обращения
Ваше имя:
Ваши контактные данные:
Опишите обстоятельства обращения:
Подтверждающие документы:
pdf, jpeg, png, tif, doc размером суммарно до 5 МБ
* — поля обязательные для заполнения

Pressmeddelanden

Ferronordics årsstämma 2017

19 maj 2017

Årsstämman i Ferronordic Machines AB hölls den 19 maj 2017 i Stockholm.

Stämman beslutade i samtliga frågor i enlighet med de förslag som redogjorts för i kallelsen. De viktigaste besluten sammanfattas nedan.

  • En utdelning om 60 kronor per preferensaktie skall utbetalas till bolagets preferensaktieägare. Avstämningsdag för utdelning är den 25 oktober 2017. Inget beslut fattades avseende eventuell preferensaktieutdelning i april 2018. Ingen utdelning skall utgå för bolagets stamaktier.
  • Bolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes. Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.
  • Magnus Brännström, Lars Corneliusson, Erik Eberhardson och Håkan Eriksson omvaldes till styrelseledamöter. Annette Brodin Rampe och Staffan Jufors valdes till nya styrelseledamöter.
  • Staffan Jufors valdes till ny styrelseordförande.
  • Arvode till styrelseledamöterna skall utgå med totalt 1 500 000 kronor.
  • KPMG AB omvaldes till bolagets revisor för perioden till nästa årsstämma. Arvode till revisor utgår enligt avtal mellan bolaget och KPMG AB.
  •  Procedurer antogs beträffande val av valberedningen och dess arbete. Procedurerna stipulerar bl.a. att de fyra största aktieägarna ska inbjudas att nominera ledamöter till valberedningen. Inget arvode skall utgå till valberedningens ledamöter.
  •  Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare fastslogs i enlighet med styrelsens förslag.
  •  Styrelsens förslag avseende långsiktigt incitamentsprogram för koncernens ledning godkändes.
  • Styrelsen bemyndigades att intill nästa årsstämma besluta om emission av nya stamaktier samt nya stamaktier av serie 2. Bemyndigandet att emittera stamaktier kan endast utnyttjas för att emittera stamaktier i samband med en notering av bolagets stamaktier på Nasdaq Stockholm eller annan reglerad marknad.

 

Om Ferronordic

Ferronordic är den auktoriserade återförsäljaren för Volvo Construction Equipment och Terex Trucks i Ryssland. Bolaget är även officiell återförsäljare för Dressta och Rottne i Ryssland. I vissa delar av Ryssland har Ferronordic även utsetts till eftermarknadsåterförsäljare för Volvo och Renault Trucks. Ferronordic påbörjade sin verksamhet 2010 och har därefter expanderat i snabb takt över Ryssland. Bolaget är väl etablerat i samtliga federala distrikt med cirka 70 anläggningar och nästan 800 anställda. Ferronordics vision är att betraktas som det ledande service- och försäljningsföretaget på CIS-marknaderna. Preferensaktierna i Ferronordic Machines AB är noterade på Nasdaq First North Premier. Bolaget har utsett Avanza Bank AB som Certified Adviser.

www.ferronordic.com

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Blomqvist, Finansdirektör samt IR-ansvarig, Tel: +46 8 5090 7280, eller e-post: anders.blomqvist@ferronordic.com

PDF

Övriga pressmeddelanden
close