Если Вы хотите обратиться в департамент корпоративного регулирования и контроля с сообщением о коррупционном поведении кого-либо из работников нашей компании, нарушении им правил деловой этики, политик и процедур Компании, то Вы можете позвонить по телефону

+7 (921) 951-15-26
или заполнить электронную форму ниже:
Обращения на Горячую линию могут быть анонимными. Пожалуйста, имейте в виду, что обработка Ваших анонимных обращений ограничивает наши возможности по их тщательной проверке. В этой связи мы призываем Вас при обращении на Горячую линию указывать конкретную информацию, включая Ваше имя. Мы гарантируем конфиденциальность Вашего обращения
Ваше имя:
Ваши контактные данные:
Опишите обстоятельства обращения:
Подтверждающие документы:
pdf, jpeg, png, tif, doc размером суммарно до 5 МБ
* — поля обязательные для заполнения

Pressmeddelanden

Pressmeddelande Ferronordic Machines AB Bokslutskommunike Januari - December 2017

22 februari 2018

Pressmeddelande

Stockholm den 22 februari 2018

Ferronordic Machines AB (publ)

Bokslutskommuniké januari – december 2017

 

FORTSATT TILLVÄXT MEN I LUGNARE TAKT

FJÄRDE KVARTALET 2017

 • Nettoomsättningen ökade med 13% (13% i rubel) till 606 MSEK (537 MSEK)
 • Rörelseresultatet ökade till 38 MSEK (21 MSEK; justerat 39 MSEK*)
 • Rörelsemarginalen uppgick till 6,2% (3,9%; justerad 7,3%*)
 • EBITDA uppgick till 46 MSEK (45 MSEK)
 • Periodens resultat uppgick till 28 MSEK (16 MSEK; justerat 31 MSEK*)
 • Resultatet per stamaktie ökade till 0,52 SEK (0,22 SEK)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -141 MSEK (121 MSEK)

 

JANUARI - DECEMBER 2017

 • Nettoomsättningen ökade med 55% (37% i rubel) till 2 567 MSEK (1 658 MSEK)
 • Rörelseresultatet ökade till 187 MSEK (104 MSEK; justerat 132 MSEK*)
 • Rörelsemarginalen uppgick till 7,3% (6,3%; justerad 7,9%*)
 • EBITDA uppgick till 214 MSEK (154 MSEK)
 • Periodens resultat uppgick till 151 MSEK (84 MSEK; justerat 106 MSEK*)
 • Resultatet per stamaktie ökade till 8,06 SEK (3,03 SEK)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 148 MSEK (141 MSEK)

 

MSEK

Fjärde kvartalet

2017

Fjärde kvartalet

2016

12 månader

2017

12 månader

2016

Nettoomsättning

606

537

2 567

1 658

EBITDA

46

45

214

154

Rörelseresultat

38

21

187

104

Periodens resultat

28

16

151

84

 

 

 

 

 

Justerad EBIT*

38

39

187

132

Justerat resultat*

28

31

151

106

 

 

 

 

 

Nettoskuld/(Nettokassa)

(312)

(173)

(312)

(173)

 

* Justerade belopp exkluderar avskrivning av transaktionsrelaterade immateriella tillgångar till och med maj 2016 samt nedskrivning av anläggningstillgångar under fjärde kvartalet 2016.

 

KOMMENTARER AV LARS CORNELIUSSON, VD:

 • Marknaden för nya maskiner fortsatte att återhämta sig under kvartalet. Jämfört med fjärde kvartalet och helåret 2016 växte marknaden för vårt utbud av Volvo CE-produkter med 51% respektive 72%.
 • Vår egen omsättning under kvartalet uppgick till 606 MSEK, vilket var en ökning med 13% jämfört med fjärde kvartalet 2016. Omsättningen påverkades negativt av ett antal förlorade respektive uppskjutna affärer.
 • Rörelseresultat för kvartalet uppgick till 38 MSEK, vilket var högre än det rapporterade rörelseresultatet för fjärde kvartalet 2016 men något lägre än justerad EBIT för samma period.  Detta berodde framförallt på de förlorade respektive uppskjutna affärerna, en lägre bruttomarginal samt vissa nedskrivningar och kostnader av engångskaraktär.
 • Trots en något svagare avslutning på året kan jag konstatera att 2017 var ett bra år för Ferronordic. Vad avser både omsättning och resultat levererade vi våra högsta siffror någonsin. Omsättningen uppgick till 2,6 miljarder kronor, vilket är en ökning med 55% jämfört med föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 187 MSEK, vilket var en ökning med 42% jämfört med justerad EBIT för föregående år.

 

 • I övrigt var fjärde kvartalet händelserikt. I oktober noterades bolagets stamaktier på Nasdaq Stockholm. Samtidigt genomfördes en kapitalanskaffning om ca 200 MSEK, samt en konvertering av större delen av bolagets preferensaktier till stamaktier. I november genomfördes sedan en kontantinlösen av ytterligare preferensaktier. Samtidigt fortsatte vi att utveckla bolaget och förverkliga vår strategi. Under kvartalet påbörjades försäljningen av grävlastare från Mecalac.
 • Beträffande utdelning på bolagets stamaktier kommer styrelsen föreslå att årsstämman beslutar om utdelning med ett belopp om 1,73 kronor per stamaktie.  Vidare avser styrelsen att omedelbart efter årsstämmans avslutande besluta om obligatorisk kontantinlösen av samtliga utestående preferensaktier.
 • Vad gäller den framtida marknadsutvecklingen är vi fortsatt optimistiska. Behovet att uppgradera infrastrukturen i Ryssland, samt att utöka och förnya maskinpopulationen i landet, är alltjämt stort. Vad gäller de kommande 12 månader förutspår de flesta prognoser att Rysslands ekonomi kommer fortsätta att återhämta sig, och det är rimligt att anta att marknaden för anläggningsmaskiner kommer göra detsamma. Även om marknaden fortfarande befinner sig på en låg nivå tror vi dock inte marknaden kommer växa lika mycket under 2018 som den gjorde under 2017.

-------------------------------------------

Om Ferronordic

Ferronordic är den auktoriserade återförsäljaren för Volvo Construction Equipment, Terex Trucks, Dressta, Mecalac och Rottne i Ryssland. I vissa delar av Ryssland har Ferronordic även utsetts till eftermarknadsåterförsäljare för Volvo och Renault Trucks samt återförsäljare för Volvo Penta. Ferronordic påbörjade sin verksamhet 2010 och har därefter expanderat snabbt över Ryssland. Bolaget är väl etablerat i samtliga federala distrikt med 74 anläggningar och över 800 anställda. Ferronordics vision är att betraktas som det ledande service- och försäljningsföretaget på CIS-marknaderna. Stamaktierna i Ferronordic Machines AB (publ) är noterade på Nasdaq Stockholm. Preferensaktierna i bolaget är noterade på Nasdaq First North Premier. Bolaget har utsett Avanza Bank AB som Certified Adviser.

www.ferronordic.com

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Blomqvist, Finansdirektör samt IR-ansvarig, Tel: +46 8 5090 7280, eller e-post: anders.blomqvist@ferronordic.com.

Denna information är sådan information som Ferronordic Machines AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 februari 2018, kl. 08:45.

PDF

Övriga pressmeddelanden
close